1,005,458
Japan Guidebook 店舗・施設 [Administration City Hall]
1
minooshiyakusho
2
ikedashiyakusho
3
ibaragishiyakusho hokushinshucchousho
4
minooshi shiminbukankyouseibika
5
minooshiyakusho jougesuidoukyokukeieikikakushitsu
6
minooshiyakusho shiminbukankyoushisetsuka
7
toyonomachiyakuba
8
kawanishishi yamatogyouseisenta^
9
nosemachiyakuba soumubusougoukikakukajinkensoumukakarijinken・kouhoutantou
10
nosemachiyakuba juuminsa^bisusenta^
11
nosemachiyakubahokenfukushisenta^ kenkoufukushibufukushikahoukatsushienkakari
12
nosemachiyakuba shougaigakushuusenta^
13
nosemachiyakubahokenfukushisenta^ kenkoufukushibukenkouzoushinkahoken'iryoukakari
14
minooshi midorimachidukuribukouenka
15
nosemachi kankyousouzoubuchiikiseibikasuidoukakaritairatoorikanritou
16
ikedashiyakusho jinkenbunkakouryuusenta^
17
nosemachiyakuba kankyousouzoubuchiikishinkoukasangyoushinkoukakari
18
kawanishishiyakusho makinodaisusodategakushuusenta^
19
nosemachiyakuba shougaimonogyakutaiboushisenta^
20
minooshitoubuchiikihoukatsushiensenta^
21
toyonomachiyakuba yoshikawashisho
22
toyonomachiyakuba hishokouhouka
23
toyonomachiyakuba kankyouka
24
toyonomachi kensetsuka
25
toyonomachiyakubajougesuidoubu
26
toyonomachiyakubajuuminjinkenka juumin
27
toyonomachiyakuba juuminjinkenkashougaishagyakutaiboushisenta^
28
toyonomachiyakuba soumuka
29
toyonomachi zeimukazeitsutomu
30
toyonomachiyakuba kyouikuiinkaikyouikushienka
31
toyonomachiyakuba nourinshoukouka
32
toyonomachiyakuba kenkouhokenka
33
toyonomachiyakubazaiseika keiyakukensashitsu
34
toyonomachiyakubajuuminjinkenka fukushi
35
toyonomachiyakuba koureishougaifukushika
36
oisukakansaikenshuusenta^
37
toyonomachiyakuba suitoushitsu
38
toyonomachiyakubakyouikuiinkai shougaigakushuuka
39
toyonomachiyakubagikai jimukyoku
40
gifushiyakusho hachitsukusakyuujou
41
oogakishiyakusho
42
gifushiyakusho roujinfukushisenta^seibufukushikaikan
43
gifushiyakusho sute^shonpuraza
44
mizuhoshiyakusho kikakubuhishokouhouka
45
mizuhoshiyakusho fukushibufukushiseikatsuka
46
mizuhoshiyakusho shiminbushiminka
47
mizuhoshiyakusho shiminbuiryouhokenka
48
gifushiyakusho ha^tofurusukuea^G・gifushishougaigakushuukyotenshisetsuboranteiasoudanko^na^
49
oogakishiyakusho toubusa^bisusenta^
50
gifushiyakusho ha^tofurusukuea^G・gifushishougaigakushuukyotenshisetsujoseisenta^