1,005,458
Japan Guidebook 店舗・施設 [Restaurant Pasta ]
1
namapasutasenmonten guranpasuta
2
chirukoro・iru・pikkoro・kanpo(circolo・il・piccolo・campo)
3
itariakateiryouri sanharu ra・beri^ta
4
T-smile
5
saienresutoran el TAPADO
6
supagetei^senmonnomise Champ
7
KITCHENfuraipan
8
ga^denresutoransarara
9
no^sukafe
10
kapuricho^za kouriyamanakamachimise
11
eruma^ruga^den
12
TO-FU Cafteu rengan♀rentsurenkoud
13
jingisukansakura
14
ajinosatokobaridon
15
kaferesutoran ori^vu
16
resutoranshiki
17
piachie^re
18
naporinokama・sutoroberi^ko^nzu kouriyamakitamise
19
risutorante・saruteinpokka
20
kazuhisaya
21
parumena^ra・ionkyuuoyamamise
22
Dining Cafe Dai
23
kokootoie(kokoneya)
24
jori^pasuta kohatamise
25
morimorisushiionmo^rukyuuoyamamise
26
ra^menhakataakanoren
27
jori^pasuta kouhimise
28
jori^pasuta nishikujoumise
29
jori^pasuta fushimimise
30
oma^ruebitowainsakaba aruve^re
31
jori^pasuta yamashinamise
32
hiroshimenyagouemon kyoutofushimimise
33
jori^pasuta hirakatashouteimise
34
marino・ionkyuuoyamamise
35
kinseipasuta kuzuhamo^rumise
36
kamakurapasuta kyoutofushimimise
37
kapuricho^za fushimimomoyamamise
38
kare^hausuCoCoichibanya ujiisedamise
39
kyoutokitayamadainingukyuuoyamamise
40
kamakurapasuta matsuiyamatemise
41
ruijianamamakanayamise
42
ushidaya mashikemise
43
jori^pasuta fujiedamise
44
kare^taishou
45
saizeriya apitashimadamise
46
kare^hausuCoCoichibanya shimadachuuoumachimise
47
gurappa
48
o^shan・saido・fa^mu torimu
49
morinochiisanaresutoranfukinotou
50
resutoran・puchi・poa