1,005,458
Japan Guidebook 店舗・施設 [Administration Water Works Bureau]
1
manatsurumachiyakuba
2
hakonemachiyakuba
3
atamishiyakusho
4
yugawaramachiyakuba
5
minamiashigarashiyakusho
6
hatanoshiyakusho suidoukyokusuidoushisetsuka
7
odawarashi suidoukyokuryoukinsenta^
8
atamishi jougesuidouonsenbu jougesuidou・onsenryoukinokyakusamasenta^
9
susonoshisuimichibu jousuidouka
10
gotenbashiyakushosangyousuidoubusuidougyoumukakanrisutaffu、ryoukinsutaffu
11
kaiseimachiyakuba jougesuidouka
12
yugawaramachi gesuidouka
13
susonoshiyakusho suidoubusuidouryoukinokyakusamasenta^
14
atamishiyakushojougesuidouonsenbu suidouonsenkakeieikikakushitsu
15
atamishiyakusho jougesuidouonsenbusuidouonsenkashisetsushitsu
16
atamishi jougesuidouonsenbu suidouonsenka koumushitsu
17
hakonemachichiikihoukatsushiensenta^
18
hakonemachi miyaginoshucchousho
19
hakonemachiyakuba kankyousenta^
20
hakonemachiyakuba kaikeika
21
maikatashi kaorikeokashisho
22
maikatashiyakusho
23
maikatashiyakushojougesuidoukyoku jousuika・jousui
24
oosakashisuidoukyokukusunokihashusuiba
25
maikatashiyakushojougesuidoukyoku okyakusamasenta^・kaiheisen・ryoukin
26
maikatashiyakushojougesuidoukyoku suidouhozenka・dourojounomizumore
27
maikatashijougesuidoukyoku gesuidouseibishitsu・gesuidoukanrika
28
maikatashiyakushojougesuidoukyoku jousuika・suishitsu
29
maikatashiyakushojougesuidoukyoku kyuusuikanrikakanro・youchi
30
maikatashiyakushojougesuidoukyoku kyuusuikanrikakyuusuisouchikouji
31
maikatashiyakushojougesuidoukyoku suidoukoumuka
32
yaidushiyakusho
33
yaidushiyakushokankyousuidoubu suidousoumuka
34
yaidushisuimichiryoukinjimusenta^
35
yaidushi kankyousuidoubu gesuidouka koukyougesuidoutantou
36
yaidushiyakushoshiminseikatsubu seikatsuanzenka
37
yonagoshisuimichikyoku
38
tottorishisuidoukyoku
39
tsuyamashisuimichikyokugyoumukasuidoukyokuokyakusamasenta^
40
himejishiyakusho suidoukyokusuishitsukensashitsu
41
tottorishisuidoukyokueigyoukaryoukinkakari
42
tottorishisuidoukyokueigyoukashuunoukakari
43
hachiatamamachiyakubachisekichousaka
44
tottorishisuidoukyoku koumukakanrikakari
45
tsuyamashisuimichikyoku gyoumukaeigyoukakari
46
okayamashisuidoukyoku okyakusamasenta^
47
tottorishisuidoukyokujousuikasuishitsukakari
48
tottorishisuidoukyokusoumukasoumukakari
49
tottorishisuidoukyokukyuusuikakyuusuigakari
50
tottorishisuidoukyokukyuusuikaryoumizuutsuwakakari